Aktuální informace

Technické služby mají novou drtící a třídící lopatu

Drtící a třídící lopata je součástí projektu ,,Rozšíření svozu bioodpadů a navýšení kapacity kompostárny“, na který se Technickým službám města Chomutova podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a půdu.

 

Drtící a třídící lopata bude sloužit k drcení a třídění biologicky rozložitelného materiálu před jeho zpracováním ve fermentoru na požadovanou granulometrii 50 mm. Náklady na pořízení lopaty činily 985 200 Kč včetně DPH. Dotace EU z OPŽP na nákup jsou ve výši 945 790 Kč. Takto získaný prosev bude dále ve fermentoru podroben procesu fermentace.

 

Fermentor je speciální zařízení, ve kterém bude docházet ke zpracování biomasy. Proces fermentace bude kontinuálně řízen pomocí PC programů. Výhodou zpracování bioodpadů ve fermentoru je díky vytvoření optimálních podmínek snadnější řízení procesu, vyšší účinnost a kratší doba trvání oproti běžnému kompostování. Díky vyšší rychlosti fermentace zakládky v aerobním fermentoru bude umožněno rozšíření svozu a zpracování bioodpadu ve městě Chomutov. Současná kapacita kompostárny činí 5000 t zpracovávaného odpadu ročně a předpokládá se její roční navýšení o 1490 t.

 

Obr. 1 – Drcení a prosévání biomasy

 

Obr. 2 – Prosévání kompostu