Aktuální informace

Technické služby zveřejňují záměr pronájmu nebytových prostor

 

 

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

 

zveřejňují

 

 

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČÁSTI BUDOVY NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89


 


Prohlídka místa je možná po telefonické dohodě s Ing. Miroslavem Šultou, tel 731411755,

 

v pracovních dnech od 7,00 do 14,00. V termínu od 20.02.2020 do 06.03.2020

 


  

 

Nebytové prostory se nachází v budově čp. 89. Budova se nachází na pozemku p.č. 22 jejíž je součástí, vše zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov.

 

1 ) Vnitřní prostory

 • přízemí                  258,40 m2   
 • I.patro                    87,56 m2
 • půdní prostory        106,28m2
 • sklepy                      37,05m2  

 

2) Vnější prostory

 • terasa        44,62 m2
 • nádvoří      48,72 m2

 

 

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK: 

 

   
 1. Předložené nabídky musí obsahovat výši nabídnutého měsíčního nájemného. Nabídkovou cenu za nájem uveďte v Kč.

 2. Minimální výše měsíčního nájemného 20 000,- Kč

 3. Objekt a prostory čp. 89 jsou svěřeným majetkem do hospodaření Technických služeb města Chomutova, příspěvkové organizace.

 4. U platebních podmínek respektujte zásadně provádění úhrad nájemného a záloh na úhradu nákladů spojených s nájmem předem což bude zahrnuto i do nájemní smlouvy.

 5. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit i náklady spojené s nájem zahrnující:  vodné, stočné (s měsíčními zálohami), plyn (s měsíčními zálohami), elektrickou energii (s měsíčními zálohami)

 6. Uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení, že přihlášený není dlužníkem statutárního města Chomutova ani organizací, kde je zřizovatel statutární město Chomutov ani firem, kde je zakladatel statutární město Chomutov.

 7. Požadujeme předložení – Živnostenského oprávnění a výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán), zmíněné doklady předložte v nabídce v prosté fotokopii.

 8. Požadujeme předložení záměru činnosti v pronajatých prostorech. Nájemce je následně povinen, zajistit si veškerá příslušná povolení, k provozování své činnosti v pronajatých prostorech.

 9. Provozování nabízených činností musí odpovídat obecně závazným vyhláškám Statutárního města Chomutova.     

 10. S vybraným uchazečem bude následně uzavřena nájemní smlouva.

 

Nabídky budou posouzeny dle VHODNOSTI ZÁMĚRU A nabídkové ceny za pronájem 

 

     Své nabídky zašlete v zalepené obálce pod označením heslem:

 

Nabídka – NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89

 

na adresu: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA,

                   PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

                   NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89

                   430 01  CHOMUTOV

 

ZASLÁNÍ NABÍDEK DO 20.03.2020  DO 12,00 HODIN.

 

Nabídky je možno zaslat  POŠTOU, nebo doručit OSOBNĚ. 

I v případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

     ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO: 

1.   Odmítnout předložené nabídky, popřípadě poptávkové řízení zrušit.

2.   V průběhu poptávkového řízení upřesnit nebo doplnit podmínky poptávkového řízení do doby otvírání obálek.

3.   Jednat s uchazeči o předložených nabídkách s ohledem na způsob provozování jejich činností uvedených v nabídkách.

 

4.   Vybrání nejvhodnější nabídky – uchazeče je podmíněno schválením Radou města Chomutova.

 

Přílohy:

Informace o pozemku

Přízemí

Přízemí přístavba WC

Stuterén - sklepní prostory

Propočet pronájmu

 


 


 

 

 

Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace

IČ/DIČ:

00079065, CZ 00079065

Adresa sídla / místa podnikání:

Náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov

Osoby oprávněné za zadavatele jednat:

Ing. Zbyněk Koblížek, ředitel organizace

tel. :    +420474651438-9  ,   GSM : +420731411750

Kontaktní osoba / tel. / e-mail:

Milan Kalný, odborný technický pracovník

tel. :    +420474628396 , GSM : +420731411758 ,  m.kalny@tsmch.cz

 

 

V Chomutově dne 13.02.2020